ข้อมูลทั่วไป:เกาะสมุย

ในส่วนน้จะถึงข่าวสารทั่วไปของเกาะสมุย เศรษฐกิจและมีประชากรอยู่เท่าไหร่บนเกาะ ส่วนสำคัญ และความเป็นจริง สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านี้คือ
เรื่องการเพาะปลูก,เลี้ยงสัตว์,สภาพภูมิอากาศ และทรัพยากรณ์ของประเทศ

นอกเหนือจากนี้เรายังต้องการให้ท่านได้ทราบกันถึงภายในเกาะว่า"ทำงาน"กันอย่างไร
ในส่วนของประชาชน และลูกค้าที่ท่านได้เคยอ่านมาจากที่อื่นๆ เราต้องการนำเสนอสิ่งที่แปลกใหม่

bookmark this page:Add this page to del.icio.usAdd this page to google